Стручниот испит се полага усно пред тричлена Комисија назначена од страна на Управен Одбор на Комората на психолози.

Кандидатите ќе одговараат на три прашања, од кои едното се однесува на Етика на психолошка дејност (реф. Етички Кодекс на психолозите на Р. Македонија), а останатите две ќе бидат дел од тематските области кои заедно со референци за материјали од кои може да се спремаат ќе бидат навремено истакнати.

Испитот се оценува со положил/паднал.