Согласно надлежностите кои произлегуваат од член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РСМ број 101/2019),имателите на информации имаат законска обврска да подготват Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020 година, истиот да го достават до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер (до 31 јануари 2021 година),а потоа истиот да го објават на веб страната на имателот. Во таа смисла, Комората на Психолози на РСМакедонија го објавува (во Прилог) својот Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК