Етички одбор

Николина Кениг

Претседател на етички одбор

Благоја Јанаков

Заменик претседател на етички одбор

Маја Симоновска

Член на етички одбор

Каролина Лембанова

Член на етички одбор

Тина Доковска

Член на етички одбор