Согласно надлежностите кои произлегуваат од член 36 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер („Сл.весник на РСМ“ бр.101/2019), имателите на информации кои имаат законска обврска да подготват Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2023 година, истиот да го достават до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер (до 31 јануари 2024 година), а потоа и да го објават на веб страната на имателот.

Во таа смисла, Комората на Психолози на РМакедонија го објавува својот Годишен Извештај (во прилог)