КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ?

Право да полагаат стручен испит имаат психолози кои имаат минимум една година работен или волонтерски стаж во вршење на психолошка дејност.За да се пријавите за полагање на стручен испит потребно е да ги приложите следните документи:

  1. Пријава за полагање  на стручен испит;
  2. Потврда за обавен стаж или работно искуство во вршење на психолошка дејност во траење од една година;
  3. Уверение за завршен факултет и стекнато звање психолог (оригинал или нотарски заверена фотокопија);
  4. Уверение за државјанство на Р. Македонија (оригинал или нотарски заверена фотокопија);
  5. Доказ за подмирени финансиски обврски кон Комората на психолози – уплатница по основ издаање на лиценца. Уплатата е потребно да се изврши минимум 15 дена пред поднесување на Пријавата за полагање на стручен испит.
  6. Кратка биографија;
  7. Мотивационо писмо.