КОГА МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ?

Стручниот испит се полага усно.
Стручниот испит се полага во просториите на Комората.
Стручниот испит се полага пред тричлена комисија.
На Ваше барање стручен испит може да се полага секој месец во текот на оваа година:
– Испитот се пријавува од 1ви до 20ти во месецот.
– Стручен испит се полага од 25ти до 31ви во месецот.