На својата редовна Седница, одржана на 18.09.2019, Управниот Одбор при Комората на Психолози, усвои

– Одлука за прифатливо време од стажирање до полагање на Стручен Испит за Лиценца – поминати не повеќе од 12 месеци