Психолози Приправници

  • ДИПЛОМИРАНИТЕ ПСИХОЛОЗИ ИМААТ ОБВРСКА ДА ОБАВАТ СТАЖ ВО ТРАЕЊЕ ОД ЕДНА ГОДИНА И ДА ПОЛАГААТ СТРУЧЕН ИСПИТ.  
  • Истите треба да достават Барање за упис во Именикот на психолози приправници.
  • Договор за стажирање треба да биде потпишан од страна на психологот стажант и соодветната институција каде ќе се обавува стажот, со што двете страни ќе ја потврдат согласноста со утврдените одредби и услови за обавување на стажот.   
  • Пријава за полагање на стручен испит . Истата ја доставуваат само дипломираните психолози кои немаат досегашно пет-годишно работно искуство во вршење на психолошка дејност. Психолозите кои имаат над пет-годишно работно искуство, немаат обврска да полагаат стручен испит.