Психолози Приправници

  • ДИПЛОМИРАНИТЕ ПСИХОЛОЗИ ИМААТ ОБВРСКА ДА ОБАВАТ СТАЖ ВО ТРАЕЊЕ ОД ЕДНА ГОДИНА И ДА ПОЛАГААТ СТРУЧЕН ИСПИТ.  
  • Истите треба да достават Барање за упис во Именикот на психолози приправници.
  • Договор за стажирање треба да биде потпишан од страна на психологот стажант и соодветната институција каде ќе се обавува стажот, со што двете страни ќе ја потврдат согласноста со утврдените одредби и услови за обавување на стажот.