Список на лиценцирани психолози – супервизори за психолошко советување и психо-терапија, за потребите на Комората на психолози

·         Мирјана Јовановска Стојановска

·         Натка Пачоска

·         Емилија Стоименова Цаневска

·         Фросина Ристовска

·         Ивана Хаџиванова

·         Благица Ризоска

·         Радмила Манчевска

·         Снежана Андреева

·         Лидија Попчева

Списокот не е конечен и ќе се дополнува.