Суд на честа на комората

Суд на честа во прв степен

 

Снежана Андреевска

Претседател на суд на честа во прв степен

Марија Спасовска

Заменик претседател на суд на честа во прв степен

Вида Гавриловска

Член на суд на честа во прв степен

Дивна Јанкова

Член на суд на честа во прв степен

Маја Лутовска

Член на суд на честа во прв степен

Суд на честа во втор степен

 

Кети Едровска

Претседател на суд на честа во втор степен

Марионка Владимирова

Заменик претседател на суд на честа во втор степен

Славица Станковска

Член на суд на честа во втор степен

Маријана Марковиќ

Член на суд на честа во втор степен

Марија Штерјовска

Член на суд на честа во втор степен