Тела на комората

УПРАВЕН ОДБОР

 

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Претседател

Натка Пачоска

Натка Пачоска

Потпредседател

Радмила Живановиќ

Радмила Живановиќ

Потпретседател

Маја Симоновска

Маја Симоновска

Член

Емилија Бошковска

Емилија Бошковска

Член

Емилија Стоименова Цаневска

Емилија Стоименова Цаневска

Член

Ана Фрицханд

Ана Фрицханд

Член

НАДЗОРЕН ОДБОР

 

 

Маргарита Николовска

Маргарита Николовска

Претседател

Слаѓана Анѓелкоска

Слаѓана Анѓелкоска

Член

Атанас Иваноски

Атанас Иваноски

Член

Елеонора Серафимовска

Елеонора Серафимовска

Член

Фросина Ристовска

Фросина Ристовска

Член

ЕТИЧКИ ОДБОР

Николина Кениг

Николина Кениг

Претседател

Гордана Несторовска

Гордана Несторовска

Член

Александра Стојановска

Александра Стојановска

Член

Варвара Стојановска

Варвара Стојановска

Член

Фросина Денкова Зафировска

Фросина Денкова Зафировска

Член

СУД НА ЧЕСТА ВО ПРВ СТЕПЕН

Светлана Илоски

Светлана Илоски

Член

Ивана Хаџиванова

Ивана Хаџиванова

Член

Кире Мишев

Кире Мишев

Член

Давид Тасевски

Давид Тасевски

Член

СУД НА ЧЕСТА ВО ВТОР СТЕПЕН

Тина Дамеска (Доковска)

Тина Дамеска (Доковска)

Член

Биографија

Радмила Манчевска

Радмила Манчевска

Член

ОБВИНИТЕЛ НА КОМОРАТА

Емилија Бошковска

Емилија Бошковска

Обвинител на Комората