Тела на комората

УПРАВЕН ОДБОР

 

Мирјана Јовановска Стојановска

Мирјана Јовановска Стојановска

Претседател на Комората на психолози на РМ

Натка Пачоска

Натка Пачоска

Потпредседател на Комората на психолози на РМ

Радмила Живановиќ

Радмила Живановиќ

Потпретседател на Комората на психолози на РМ

Емилија Бошковска

Емилија Бошковска

Член на управен одбор

Маја Симоновска

Маја Симоновска

Член на управен одбор

Ана Фрицханд

Ана Фрицханд

Член на управен одбор

Емилија Стоименова Цаневска

Емилија Стоименова Цаневска

Член на управен одбор

НАДЗОРЕН ОДБОР

 

 

Маргарита Николовска

Маргарита Николовска

Член на надзорен одбор

Слаѓана Анѓелкоска

Слаѓана Анѓелкоска

Член на надзорен одбор

Атанас Иваноски

Атанас Иваноски

Член на надзорен одбор

Елеонора Серафимовска

Елеонора Серафимовска

Член на надзорен одбор

ЕТИЧКИ ОДБОР

Николина Кениг

Николина Кениг

Претседател на етички одбор

Гордана Несторовска

Гордана Несторовска

Член на етички одбор

Александра Стојановска

Александра Стојановска

Член на етички одбор

Варвара Стојановска

Варвара Стојановска

Член на етички одбор

СУД НА ЧЕСТА ВО ПРВ СТЕПЕН

Светлана Илоски

Светлана Илоски

Член на суд на честа во прв степен

Ивана Хаџиванова

Ивана Хаџиванова

Член на суд на честа во прв степен

Кире Мишев

Кире Мишев

Член на суд на честа во прв степен