Документи на Комората

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Закон за вршење на психолошка дејност

Статут на Комора на психолози на Р.Македонија

Етички кодекс на психолозите на Р. Македонија

Одлука за основање на Комора на психолози на Р.Македонија

План и Програма за работа на Комората на психолози на Р. М. 2006-2009 година

 

УСВОЕНИ ДЕЛОВНИЦИ

Деловник за работа на основачкото собрание на Комората на психолози на Р. Македонија

Деловник за работа на Управен Одбор

 

УСВОЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за издавање, обновување и одземање на лиценци од страна на Комората.

Правилник за содржината, роковите и постапката за стручно усовршување на психолозите

Правилник за регистер на членови на Комората

Правилник за издавање, обновување и одземање на одобренија за приватна пракса

Правилник за материјално-финансиско работење на Комората

Правилник за правата и одговорностите на членовите на Комората

Правилник за употреба на психолошки тестови

Правилникот за работата на Судовите на Чест при Комората на Психолози

Стандарди на психолошко тестирање

Правилник за полагање за издавање на лиценца од страна на Комората на прихолози на РМ

Мислење за етично постапување со испитаници при истражување

Образец за давање на мислење за истражување

Образец за поднесување на представка

 
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
  • Слободен пристап до информации од јавен карактер имаат сите правни и физички лица.
  • За пристапот до информациите од јавен карактер на Комора на психолози потребно е да поднесете  писмено или барање во електронска и друга форма, до имателот на информацијата – Комора на психолози на Р:М.
  • Барањето испратете го до службеното лице на Комора на психолози на Р.М  надлежно за постапување по барањата за пристап до информации од јавен карактер:
За подетални информации во врска со правата и обрските на барателите и имателите на информации од јавeн карактер посетете ја веб страницата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
 
 
ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА
Според Законот за заштита на конкуренција (службен весник бр.145/10) за чија реализација е задолжена Комисијата за заштита на конкуренција , Комората на психолози на Р.М со Одлука на У.О 0202-52/1 на 11.03.2015год. го повлекува од употреба Ценовникот за психолошки услуги ,пропишан од Комората. 
 
 
Национална класификација на занимања НКЗ – Шифра за Психолози 2634  
2634.01 Индустриски психолог
2634.02 Клинички психолог
2634.03 Школски психолог
2634.04 Спортски психолог
2634.05 Психолог истражувач
2634.06 Психолог
2634.07 Самостоен психолог-истражувач
2634.08 Психолог советник во советувалиште
2634.09 Воен психолог
2634.10 Психотерапевт