За комората

Почитувани колеги и колешки,

Конечно имаме своја Комора која ни овозможува заеднички да се избориме за подобар статус на нашата професија.
Се надеваме дека активно ќе се вклучите во нашата заедничка работа, затоа што секоја ваша забелешка, пофалба, критика и предлог се драгоцени и неопходни за успешно делување на Комората на психолози.
 
На овие страници може да најдете податоци за основањето на Комората на психолози на Р. Македонија, тековните активности, телата на Комората и нејзините членови.
Очекуваме дека што побрзо ќе станете членови на Комората, за да ги уживате Вашите права врзани за вршењето на психолошката дејност, како и да одговорите на законските обврски кои ги имате како професионалци. Наша и ваша заедничка цел е поврзување на професионалците од оваа дејност во едно тело на Комора на психолози на Р.М. која како правен субјект ќе овозможи застапување и заштита на професијата ПСИХОЛОГ.
 
Ги повикуваме сите психолози што поактивно да се вклучат во работата на Комората преку испраќање на сугестии, забелешки, предлози и критики. Тоа е неопходно за наша успешна работа.
 
КОМОРАТА ЈА СОЧИНУВААТ СИТЕ НЕЈЗИНИ ЧЛЕНОВИ, А УПРАВНИОТ ОДБОР ЌЕ СЕ ТРУДИ ШТО Е МОЖНО ПОУСПЕШНО ДА ЈА ЗАСТАПУВА ПРОФЕСИЈАТА – ПСИХОЛОГ.

Придобивки од зачленувањето во Комората и нејзините приоритети

 • детално дефинирање на психолошката дејност и разграничување на истата од другите сродни професии
 • овозможување на подобар статус на психолозите,
 • овозможување на повисок квалитет на работата на психологот,
 • овозможување, поддржување и организирање на континуирана едукација на секој психолог,
 • им овозможува на невработените психолози да стекнат едногодишна пракса и ,,влез’’ во професијата преку исполнување на обврската стажирање, и тоа така што со различни институции се потпишува договор за стажирање на психолозите стажанти
 • им овозможува на психолозите кои имаат долгогодишно искуство на успешна работа да бидат ментори на психолозите стажанти и да им го пренесат своето знаење и искуство,
 • организираното менторство и супервизија од искусните психолози за психолозите стажанти е начин на поврзување на професионалците од оваа дејност, споделување и збогатување на искуствата, знаењата и вештините, а со тоа и зголемување на успешноста во она што е наша конечна цел: доброто ментално здравје и развој на личноста/заедницата, и секако прогрес на психологијата како наука.
 • заедничка работа на унапредување и развој на психодијагностичките средства потребни за успешна работа,
 • помош при вработување на психолозите,
 • овозможува правна помош и правна заштита на сите психолози кои вршат психолошка дејност,
 • мрежа на психолози,
 • и низа други погодности………..

ШТО КОМОРАТА НА ПСИХОЛОЗИ ОЧЕКУВА ОД ВАС

 • членство во Комората на психолози
 • лиценцирање,
 • активно вклучување во работата на Комората, преку работата на собранието на Комората, Телата или Комисиите, или едноставно со праќање на забелешки, пофалби и критики,
 • работа на сопствената едукација и континуирано усовршување, па преку тоа и на развојот на професијата и унапредување на психолошките услуги,
 • предложување на теми и водење едукации за други психолози, во облик на работилници, семинари и сл. акредитирани од Комората со што носат бодови за стручно усовршување,уУредно плаќање на членарината затоа што само така придонесувате за нормална работа на Комората и за застапување на професијата ПСИХОЛОГ.

СЕ НАДЕВАМЕ ДЕКА НА ОВОЈ НАЧИН ОДГОВОРИВМЕ НА ДЕЛ ОД ВАШИТЕ ПРАШАЊА. СЕ РАДУВАМЕ НА ВАШАТА СОРАБОТКА И УШТЕ ЕДНАШ ВЕ ПОВИКУВАМЕ НА АКТИВНО УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА НА ПСИХОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

ВАШИОТ ПРИДОНЕС И УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА ЌЕ ПРИДОНЕСЕ ИСТОВРЕМЕНО И ЗА ВАШЕТО ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО НАРЕДУВАЊЕ