На ден 12.06.2021година Комората на психолози на Р.Македонија одржа изборно собрание и на истот ги донесе следниве одлуки:

 • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА УПРАВЕН ОДБОР

Членови на Управен Одбор:

 • Мирјана Јовановска Стојановска
 • Радмила Живановиќ
 • Натка Пачоска
 • Емилија Бошковска
 • Ана Фрицханд
 • Маја Симоновска
 • Емилија Стоименова Цаневска

Изборното Собрание на Комора на Психолози на Р.Македонија на ден 12.06.2021год., донесе:  

 • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ

Претседател:

 • Мирјана Јовановска Стојановска

Изборното Собрание на Комора на Психолози на Р.Македонија на ден 12.06.2021год., донесе:  

 • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Потпретседатели:

 • Радмила Живановиќ
 • Натка Пачоска

Изборното Собрание на Комора на Психолози на Р.Македонија на ден 12.06.2021год., донесе:      

 • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Членови на Надзорен Одбор:

 • Маргарита Николовска
 • Атанас Иваноски
 • Слаѓана Анѓелкоска
 • Елеонора Серафимовска

Изборното Собрание на Комора на Психолози на Р.Македонија на ден 12.06.2021год., донесе:  

 • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЕТИЧКИ ОДБОР

Членови на Етички Одбор:

 • Николина Кениг
 • Гордана Несторовска
 • Александра Стојановска
 • Варвара Стојановска

Изборното Собрание на Комора на Психолози на Р.Македонија на ден 12.06.2021год., донесе:  

 • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУД НА ЧЕСТА ОД ПРВ СТЕПЕН

Членови на СУД НА ЧЕСТА ОД ПРВ СТЕПЕН:

 • Светлана Илоски
 • Ивана Хаџиванова
 • Кире Мишев

Изборното Собрание на Комора на Психолози на Р.Македонија на ден 12.06.2021год., донесе: 

 • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУД НА ЧЕСТА ОД ВТОР СТЕПЕН  НА СЛЕДНОТО СОБРАНИЕ НА КОМОРАТА НА ПСИХОЛОЗИ
 • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ  НА СЛЕДНОТО СОБРАНИЕ НА КОМОРАТА НА ПСИХОЛОЗИ