Комората на Психолози ги известува дипломираните психолози, кои се запишуваат во Регистарот на Психолози-приправници при Комората, дека се стекнуваат со правото да полагаат Стручен Испит за Лиценца за вршење на психолошка дејност, по задолжителен стаж во траење од 1 година.

Оние дипломирани психолози кои не можат да најдат место за стажирање, нека се обратат во Комората.

Управен Одбор на Комора на Психолози