Известување: со Одлука бр. 0202-101/01, од редовно Годишно Собрание на Комора на психолози, од 19.03.2022, износот за годишна членарина изнесува 1.200,00 ден.