Сите лиценцирани членови на Комората на психолози кои извршуваат приватна пракса, имаат фирма/здружение да го погледнат Правилникот за издавање, обновување и одземање на одобренија за приватна пракса објавен на web–страната на Комората, со цел усогласување на своето работење со овој Правилник.

Управниот Одбор при Комора на психолози Ве известува за Одлука со бр.0202-417/01 од Седница одржана на 21.12.2022:

Рокот за поднесување Барање за Одобрение за вршење приватна пракса е продолжен за 6 месеци од сега.