издавање на лиценци

Од Правилникот за издавање, обновување и одземање на лиценци за вршење на психолошка дејност:

     1. Дипломираните психолози имаат обврска да обават стаж во траење од една година и да полагаат стручен испит. 

         следете го следниов линк за повеќе информации: Психолози приправници

     2. Психолозите кои поседуваат општа лиценца (ги исполнуваат критериумите за општа лиценца) и имаат: постдипломско образование, специјализација или специфична  едукација за психотерапија, и вршат специфична психолошка дејност, се стекнуваат со право за посебна лиценца за вршење на психолошка дејност.

ИСТИТЕ ПОТРЕБНО Е ДА ПРИЛОЖАТ УВЕРЕНИЕ ЗА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ИНСТИТУЦИЈА СО АДЕКВАТНА ПРОГРАМА, ЗАЕДНО СО ОСТАНАТАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

……………………………………………………………………..

За психолозите кои ги исполнуваат условите од точка 1, 2 или 3, следете го линкот за да ги најдете  ФОРМУЛАРИТЕ потребни за Вашето досие за пристапување кон Комората и за лиценцирање.