Uncategorized

Изменет Правилник за издавање и одземање на Одобренија за вршење на приватна пракса

Управниот Одбор на Комора на Психолози, со Одлука бр:0202-247/01 од 10.08.2020год. го усвои изменетиот Правилник за издавање и одземање на Одобренија за вршење на приватна пракса.