Дипломираните психолози се запишуваат во Регистарот на Психолози-приправници при Комората, а се стекнуваат со правото да полагаат Стручен Испит за Лиценца по задолжителен стаж во траење од 1 година. Од тие причина Управниот одбор објавува

П  О  В  И  К до своето членство:

Лиценцираните психолози да пријават места каде работат, а кои можат да понудат стажирање за дипломирани психолози; како и информација за тоа колку време би траел тој стаж во конкретната институција, фирма и сл.

Овој Повик се однесува и на Ваше пријавување како ментори на дипломираните психолози – стажанти.

Повикот останува отворен за Ваше пријавување.

Со почит,

Управен Одбор