Прашања за стручен испит

Пример прашања

Пракса

            Здравство

 1. Прашалници на личност, видови на тестови, употреба, начин на задавање, оценување
 2. Проективни техники, видови на тестови, употреба, задавање, оценување
 3. Разлика помеѓу прашалник на личност и проективна техника
 4. Тестови за мерење на интелектуалните капацитети, видови на тестови, употреба, задавање, оценување
 5. Психодијагностика, значење, процедура
 6. Психолошки наод и мислење, што е неопходно да содржи, разлики кога е се дава на рака на клиент и кога се презентира пред стручен персонал
 7. Пишување извештај по спроведена психодијагностика
 8. Разлики при работа со деца, возрасни, стари лица
 9. Истражувања во здравство
 10. Превенција во однос на ментално здравје

            Образование

 1. Тестови, техники за проценка на развој кај деца и адолесеценти
 2. Психолошки тестови за проценка на спремност кај децата за тргнување на училиште
 3. Што работи училишниот психолог
 4. Која е целта на работните активности на училишниот психолог
 5. Задачи на училишниот психолог во работа со ученици
 6. Задачи на училишниот психолог во работа со родители
 7. Задачи на училишниот психолог во работа со наставници и друг училишен персонал
 8. Задачи на училишниот психолог при работа на истражувања и развој на програми
 9. Истражувања во образование
 10. Превенција на неадекватно однесување

            П. на труд

 1. Која е улогата на индустрискиот и организацискиот психолог
 2. Видови тестови, употреба, начин на задавање, оценување во воена психологија
 3. Селекција на кадар
 4. Тимска работа
 5. Комуникација, соработка
 6. Решавање конфликти
 7. Процена на капацитети на вработени
 8. Мотивација за работа
 9. Истражувања
 10. Превенција

 

Теорија

            Клиничка п., советување, психијатрија

 1. Механизми на одбрана
 2. Советување, прнципи, правила
 3. Психотерапија, прнципи, правила
 4. Разлики помеѓу советување и психотерапија
 5. Прва психолошка помош
 6. Видови психотерапија (психодрама, гешталт терапија, трансакциона анализа, семејна терапија, когнитивна бихевиор терапија…), споредби, разлики
 7. Растројства на личност, на нагони
 8. Видови неурози (панично, фобично, генерализирано анксиозно растројство, опсесивно-компулсивно растројство, дисоцијално, конверзивно…)
 9. Видови психози (шизофренија, афективни растројства, деменции…)
 10. Ментална ретардација

            Педагошка п., развојна п., п. на личност, основи на психологија

 1. Ериксоновата теорија на личност
 2. Психоаналитичка теорија на личност
 3. Опис и развојни карактеристики на Предучилишни дете, Адолесценција, Средновечност, Старост или Генеративен период
 4. Родителски воспитни стилови
 5. Кои се општите карактеристики на когнитивен, социјален и емоционален развој на училишно дете
 6. Мотивација, како да ја зголемите мотивацијата за учење, постигнување и напредок на ученикот
 7. Најчести развојни отстапувања ( Дисгнозии, Диспраксии…)
 8. Хиперактивно дете, АДХД
 9. Аутизам
 10. Дете со заостанување во менталниот развој

 

            П. на труд, спортска п., воена п.

 1. Кои фактори влијаат врз работното однесување во работната средина
 2. Кои се можни извори за конфликти во организација
 3. Стилови на менаџирање на конфликти во организација
 4. Истражувања, регрутирања, трегнинг на персонал, евалуација
 5. Психолошки интервенции на работно место
 6. Моќ, лидерство, тим и однесување во тимска работа
 7. Иновации, креативност
 8. Која е целта на користење на психодијагностика во спортската психологија
 9. Од што се состои психолошката подготовка на спортистите
 10. Која е работата на воениот психолог

Етички кодекс

 1. Што претставува Етичкиот кодекс на психолозите
 2. Кои начела треба да ги почитува психологот во неговиот професионален ангажман
 3. Во кои ситуации се споделуваат доверливи информации од клиенти
 4. Што се подразбира под работна етика
 5. Кои се основни начела на етичкиот кодекс на психолозите
 6. Кои се општите етички стандарди на психолозите
 7. Приватност и доверливост
 8. Истражување и објавување на резултати
 9. Принципи и етика при истражување
 10. Пишување извештај по спроведено истражување