Формулари

ФОРМУЛАРИ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН КОМОРАТА И ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ

 

Пристапница за упис во Комората на психолози на Р.Македонија доставуваат сите психолози освен психолозите кои немаат минимум едно-годишно работно искуство (стаж или волонтерско искуство) во вршење на психолошка дејност.

Жиро-сметка на Комората и упатство за уплата.

 НАПОМЕНА: Согласно одлуката донесена на 12-тата седница на Управниот Одбор, лиценцата за вршење психолошка дејност која изнесува 12300 денари, може да се исплати на рати во рок од шест месеци, во износ од 2050 денари месечно, со тоа што лицето ќе полага и ќе ја добие лиценцата откако ќе ја исплати последната рата.

Пристапницата ги содржи сите неопходни формулари за упис ва Регистер на членови на Комора на психолози со шо се остварува правото за добивање на лиценца за вршење на психолошка дејност:

 • Барање за Членство во Комората на психолози.
 • Евиденциски лист.
 • Барање за издавање на лиценца.
 • Изјава за прифаќање на обврската за плаќање на годишна членарина.

СЛЕДНИВЕ ДОКУМЕНТИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА И ЗА ЧЛЕНСТВО ВО КОМОРАТА НА ПСИХОЛОЗИ НА Р.М.:

 1. УВЕРЕНИЕ ЗА ДИПЛОМИРАЊЕ И СТЕКНАТО ЗВАЊЕ ПСИХОЛОГ (оригинал или нотарски заверена фотокопија);
 2. ПОТВРДА ЗА РАБОТНО ИСКУСТВО ВО ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ( М1-М2 ОБРАЗЕЦ) /УВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВРШЕН СТАЖ
 3. УВЕРЕНИЕ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО НА Р. МАКЕДОНИЈА (оригинал или нотарски заверена фотокопија)
 4. ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ
 5. УПЛАТНИЦА ПО ОСНОВ ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ.
 6. УПЛАТНИЦА ПО ОСНОВ УПЛАТА НА ЧЛЕНАРИНА НА КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ.
 7. УПЛАТНИЦА ПО ОСНОВ УПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА НА КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ.

ПСИХОЛОГОТ КОЈ ЌЕ ПРИЛОЖИ КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЌЕ БИДЕ ИЗВЕСТЕН ВО РОК ОД 15 ДЕНА ЗА ДЕНОТ НА СВЕЧЕНО ПОДИГНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ.

ВАШЕТО УРЕДНО КОМПЛЕТИРАНО ДОСИЕ (ПОПОЛНЕТИТЕ ФОРМУЛАРИ ЗАЕДНО СО НЕОПХОДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА) ВЕ МОЛИМЕ ДА ГО ДОСТАВИТЕ НА АДРЕСАТА НА КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ НА Р.МАКЕДОНИЈА:

Ул.Лондонска 19, локал 8

ТЦ Олимпико – Скопје

 

ПРИЈАВА ЗА СТРУЧЕН СОБИР ЗА УСОВРШУВАЊЕ НА ПСИХОЛОГ