Информација

Согласно надлежностите кои произлегуваат од член 36 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер („Сл.весник на РСМ“ бр.101/2019), имателите на информации кои имаат законска обврска да подготват Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2022...

Известување

Сите лиценцирани членови на Комората на психолози кои извршуваат приватна пракса, имаат фирма/здружение да го погледнат Правилникот за издавање, обновување и одземање на одобренија за приватна пракса објавен на web–страната на Комората, со цел усогласување на...