Uncategorized

Изменет Правилник за издавање и одземање на Одобренија за вршење на приватна пракса

Posted on

Управниот Одбор на Комора на Психолози, со Одлука бр:0202-247/01 од 10.08.2020год. го усвои изменетиот Правилник за издавање и одземање на Одобренија за вршење на приватна пракса.

Uncategorized

Правилник за полагање за издавање на лиценца од страна на Комората на психолози на РМ

Posted on

КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на Член 3 и Член 4 од Законот за вршење на психолошка дејност („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 6/05 од 28 Јануари, 2005 год.) и Член 33 од Статутот на Комората на психолози на Република Македонија Собранието на Комората на својата  седница го донесе:   ПРАВИЛНИК […]