Информација

Согласно надлежностите кои произлегуваат од член 36 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер („Сл.весник на РСМ“ бр.101/2019), имателите на информации кои имаат законска обврска да подготват Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2023...

Информација

Согласно надлежностите кои произлегуваат од член 36 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер („Сл.весник на РСМ“ бр.101/2019), имателите на информации кои имаат законска обврска да подготват Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2022...

Известување

Сите лиценцирани членови на Комората на психолози кои извршуваат приватна пракса, имаат фирма/здружение да го погледнат Правилникот за издавање, обновување и одземање на одобренија за приватна пракса објавен на web–страната на Комората, со цел усогласување на...

Промена на име

УО при Комората на психолози, на барање на Секцијата на психолози вработени во областа на  човечки ресурси, менаџмент, проценка и развој на вработени за промена на името на 04.07.2022 година донесе Одлука со бр.0202-229/01 за промена на името во Секција за...

Спроведена обука на Комисијата за итен одговор при катастрофи во рамки на Комората на Психолози за прва психолошка помош и психолошки дебрифинг

На 06.08.2022 од 12:00 до 15:00 часот во рамки на работата на Комисијата за итен одговор при катастрофи се одржа обука за прва психолошка помош и психолошки дебрифинг со 17 членови на Комисијата. Оваа обука се реализираше со цел освежување на знаењата на психолозите...

Известување

Известување: со Одлука бр. 0202-101/01, од редовно Годишно Собрание на Комора на психолози, од 19.03.2022, износот за годишна членарина изнесува 1.200,00 ден.