Одлука за намалување на цените за разгледување на Барања

На својата последна Седница, одржана на ден 25.04.2022, Управниот Одбор на Комората на Психолози донесе Одлука за намалување на цените за разгледување на Барања доставени до Етички Одбор во однос на истражувања. Го објавуваме Ценовникот за Барање Мислење во...

Известување од Комората на Психолози

Комората на Психолози ги известува дипломираните психолози, кои се запишуваат во Регистарот на Психолози-приправници при Комората, дека се стекнуваат со правото да полагаат Стручен Испит за Лиценца за вршење на психолошка дејност, по задолжителен стаж во траење од 1...

Отворен повик до членството

Дипломираните психолози се запишуваат во Регистарот на Психолози-приправници при Комората, а се стекнуваат со правото да полагаат Стручен Испит за Лиценца по задолжителен стаж во траење од 1 година. Од тие причина Управниот одбор објавува П  О  В  И  К до своето...

Списокот на психолози за давање на прва психолошка помош на настраданите во пожарите

Комората на Психолози го објавува списокот на Психолози за давање на прва психолошка помош на настраданите во пожарите и сите кои учествуваа во гаснењето на пожарите, како и волонтерите на Црвен...

Посета на подрачјата настрадани од пожар

Представници од Комората на психолози Председателката Мирјана .Ј Стојановска и потпредседателката Радмила Живановиќ во соработка со Црвениот Крст на Град Скопје Ивона Ѓорѓиева и Кристијан Грамов ги посетија настрадните места и остварија средба со Општински организации...

Известување за одржано изборно собрание на Комората

На ден 12.06.2021година Комората на психолози на Р.Македонија одржа изборно собрание и на истот ги донесе следниве одлуки: ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА УПРАВЕН ОДБОР Членови на Управен Одбор: Мирјана Јовановска СтојановскаРадмила ЖивановиќНатка ПачоскаЕмилија БошковскаАна...